Privacy verklaring

Wij Blijven Fit, gevestigd aan Rembrandtlaan 33, 5151 WB Drunen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
madelon@wijblijvenfit.nl
https://wijblijvenfit.nl
Rembrandtlaan 33, 5151 WB Drunen
+31 06 33 84 29 34

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij Blijven Fit verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

In het kader van onze website verwerken wij geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Om u zo goed mogelijk te helpen verwerkt, indien vereist voor de te leveren dienst(en), Wij Blijven Fit de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

  • gezondheid

Wij Blijven Fit verwerkt geen gegevens over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij Blijven Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Wij Blijven Fit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals wanneer een behandeling valt onder de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij Blijven Fit neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wij Blijven Fit) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij Blijven Fit bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien de geleverde dienst valt onder de WGBO zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens 20 jaar te bewaren, tenzij u expliciet een officieel verzoek doet tot vernietiging van uw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij Blijven Fit deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft om uw gegevens te delen met bijvoorbeeld andere zorgverleners in het kader van een behandeling.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij Blijven Fit gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij Blijven Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op.